Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc vui lòng chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của MobiFone
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
1. Giới thiệu dịch vụ ALE
2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
3. Chính sách thanh toán và hoàn cước dịch vụ